Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej ma na celu zredukowanie poboru mocy biernej indukcyjnej pobieranej z sieci zasilającejBateria kondensatorów jest podstawowym urządzeniem służącym do automatycznego załączania kondensatorów mocy biernej za pomocą mikroprocesorowego regulatora mocy biernej. Układ taki ma za zadanie skutecznie dołączać do sieci kondensatory mocy, w ilości odpowiedniej do zredukowania tg Fi do przedziału 0-0.4. Dołączanie kondensatorów redukuje ponadnormatywny pobór mocy biernej z sieci zasilającej i jednocześnie obniża wynikającego z tego poboru opłaty. W zależności od zawartości wyższych harmonicznych stosujemy układy z dławikami ochronnymi lub bez nich.

Pobierz ofertę dotyczącą kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej z wykorzystaniem baterii kondensatorów bez ochrony dławikowej

Baterie kondensatorów typu K10 – K11 – K12 – K18 wykonywane są jako układy w obudowie metalowej wiszącej o IP 3x lub stojącej. Na życzenie możliwe jest wykonanie w obudowie zewnętrznej i IP54. Sterowanie członów kondensatorowych odbywa się za pomocą regulatora mocy biernej. Każdy człon jest zabezpieczony wkładkami topikowymi. Kondensatory załączane są stycznikami z miękkim załączaniem dobranym do mocy kondensatora. Moc baterii od 10 do 900 kVAr.

Kompensacja mocy biernej z wykorzystaniem baterii kondensatorów z ochroną dławikową

Bateria kondensatorów D14 oraz D18 wykonywane są jako układy w obudowie metalowej stojącej. W baterii znajdują się dławiki ochronne o stopniu tłumienia 7 lub 14% których celem jest ochrona przed wyższych harmonicznymi. Sterowanie członów kondensatorowych odbywa się regulatorem mocy biernej. Każdy człon jest zabezpieczony wkładkami topikowymi i załączany dedykowanymi stycznikami dobranymi do mocy kondensatora. Baterie posiadają wymuszoną wentylację mechaniczną. Stosowane są kondensatory typu MKPg w izolacji gazowej N2. Moc baterii od 10 do 900 kVAr.

UWAGA: Na życzenie Klienta możliwe jest wykonanie baterii z dławikami ochronnymi o IP54 i mocy do 100kVAr w wykonaniu zewnętrznym. Taki układ nie wymaga od Klienta żadnych dodatkowych pomieszczeń, jedynie wymagany jest fundament do posadowienia baterii.

Podstawowe elementy wchodzące w skład baterii kondensatorów:

 1. kondensatory energetyczne MKPg w izolacji gazowej N2 z zabezpieczeniem termicznym, nie stosujemy kondensatorów jednozakresowych
 2. regulator mocy biernej, mikroprocesorowy sterownik który na podstawie odczytu prądu załącza wymaganą ilość kondensatorów dbając o utrzymanie wymaganego cos Fi i nie pozwalając na przekompensowanie. Stosujemy nowoczesne regulatory LOVAT w wykonaniu ze sterowanie jednofazowym typu DCRL lub trójfazowym typu DCRG8. Regulatory mają możliwość rozbudowy funkcjonalnej o rozszerzenia zdalnego nadzoru po Wi-Fi, GSM RS232 lub 485.
 3. styczniki mocy, z miękkim załączaniem do bezpiecznego łączenia kondensatorów
 4. dławiki ochronne, stosowane w sieciach o wysokim poziomie wyższych harmonicznych z kondensatorami w układzie filtra o określonej częstotliwości rezonansowej
 5. moduły rozładowcze, stosowanie we współpracy z kondensatorami w przypadku gdy chcemy skrócić czas ponownego załączenia kondensatora, krótszego niż czas określony przez producenta w przypadku zastosowania tylko rezystorów rozładowczych

Korzyści z posiadania układu kompensacyjnego:

 1. eliminowane są opłaty za energię bierną oraz zmniejsza się do 5% opłaty za energię czynną
 2. poprawia się jakość energii elektrycznej
 3. poprawa wzrostu jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych
 4. odciążane są linie kablowe po przez redukcję przepływającego nimi prądu
 5. odciążane są transformatory

Zakres oferty

 1. wykonanie pomiarów jakości energii elektrycznej pod kątem występowania wyższych harmonicznych
 2. przedstawienia oferty techniczno-cenowej na podstawie pomiarów
 3. produkcja automatycznych układów kompensacji mocy biernej
 4. montaż i uruchamianie baterii kondensatorów wraz ze szkoleniem personelu
 5. usługi serwisowe układów kompensacji