Pomiary jakości energii

Pomiary jakości energii

Pomiary jakości energii mają na celu wykonanie analizy sieci mierzonej orz pomiaru szeregu parametrów tej sieci oraz zjawisk jakie w niej zachodzą. Ciągły rozwój energetyki niesie za sobą konieczność dbania o jakość przesyłanej energii i optymalizację strat. Idąc naprzeciw oczekiwaniom Klientów firma ELBOX S.C. posiada w swojej ofercie usługę mająca ca celu wykonanie pomiarów jakości energii elektrycznej pod kątem zawartości wyższych harmonicznych. Pomiary wykonujemy przenośnym analizatorem sieciowym typu PQM 701 firmy SONEL. Ten nowoczesny przyrząd pomiarowy służy do wykonywania pomiarów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wszystkie pomiary jakości energii wykonujemy z użyciem cęg elastycznych F3 (cewka Rogowskiego) o średnicy 13cm (obwód 45cm). Obróbki danych pomiarowych dokonuje się w programie Sonel Analiza. Jest to zaawansowany program który w sposób graficzny pokazuje zarejestrowane dane. Na podstawie wykonanych pomiarów sporządza się Raport z pomiaru który zawiera najistotniejsze z punktu widzenia Klienta dane o posiadanych parametrach pobieranej energii. Dzięki wykonanemu pomiarowi jesteśmy w stanie dokładnie określić jakość energii oraz skutecznie dobrać układ kompensacji mocy biernej.

Pobierz ofertę dotyczącą Pomiarów jakości energii

Pomiary jakości energii wykonywane są zgodnie z następującymi normami:

 1. PN-EN 61000-4-30:2009 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Metody pomiaru jakości energii,
 2. PN-EN 61000-4-7:2007 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń,
 3. PN-EN 61000-4-15:1999 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa
 4. PN-EN 50160:2008 – Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.

Normy dotyczące bezpieczeństwa

 1. PN-EN 61010-1 – Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne

Urządzenie spełnia w całości wymogi klasy S wg PN-EN 61000-4-30, w wielu punktach spełnione są także wymagania dla klasy A.

Układy obsługiwanych sieci

 1. jednofazowy
 2. dwufazowy ze wspólnym N
 3. trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N
 4. trójfazowy trójkąt

Mierzone parametry

 1. Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych, spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A): wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 690V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi
 2. Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe): wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi
 3. Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),
 4. Częstotliwość w zakresie 40Hz – 70Hz (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A),
 5. Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna)
 6. Rejestracja mocy: metoda Budeanu oraz IEEE 1459
 7. Energia czynna (EP), bierna (Eq), pozorna (ES)
 8. Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ,
 9. Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi)
 10. Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie (Norma EN 61000-4-7 klasa I)
 11. Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia
 12. Wskaźnik krótkookresowego (PST) oraz długookresowego (PLT) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa A)
 13. Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów
 14. Rejestracja przepięć, zapadów i przerw napięcia wraz z oscylogramami (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A)
 15. Rejestracja zdarzeń dla prądu wraz z oscylogramami
 16. Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania